Framgångsrik bolagsutveckling

Många företagsägare utnyttjar inte alls potentialen i bolagets affärsidé.
Orsaken är att bolaget endast byggts med utgångspunkt i ett underifrånperspektiv, oftast grundarnas yrkeskunnande och kundkontakter; inte aktieägarnas och den professionella styrelsens perspektiv.

Vår erfarenhet är att många delägare som är aktiva i sitt bolags dagliga verksamhet blandar samman sina olika roller: som aktieägare, styrelsemedlemmar och som VD/anställd. Strategiska och operativa frågor, ägarfrågor och styrelsefrågor, korta och långa tidshorisonter avhandlas därför i mer eller mindre samma forum. Ofta tar de kortsiktiga frågorna det mesta av energin. Långsiktiga får stryka på foten. Effekterna blir ett allt större energispill, växande missnöje och – på sikt – ägarkonflikter, när bolaget underpresterar.

Genom att i stället börja uppifrån och samla ägarna kring en gemensam beskrivning av den resa man tillsammans vill göra med bolaget - ett ägardirektiv - kan startpunkten för ett framgångsrikt bolagsbygge skapas.
Utifrån ett väl genomarbetat ägardirektiv är det ofta lätt att dra slutsatser om vilka utmaningar som ska adresseras och vilken kompetens och erfarenhet som bör finnas i en styrelse anpassad för att säkrast möjligt nå ägarmålen.
Genom ett aktivt och professionellt styrelsearbete alternativt advisory board – med sin grund i tydliga ägarmål - ges tillräckligt stor tyngd åt de långsiktiga frågorna och effektiva processer för styrning och utveckling av bolaget mot ägarmålen kan skapas.
Frågor som rör ägarna, styrelsen, den verkställande ledningen och organisationen har därmed fått sina särskilda forum och de kan nu börja bära frukt. Alla är klara över sina roller och vad som förväntas av dem – man har äntligen lärt sig att ”skilja på hattarna”.

Under och efter denna process, vilken skapar en ändamålsenlig struktur för alla att arbeta i, krävs också ofta ett aktivt arbete med individers och teams beteenden i vardagen och dess konsekvenser, för att organisationen över tid ska kunna nå sina mål, börja leverera maximalt och kunna klara av både fortsatt tillväxt och de uppdykande hinder och utmaningar varje bolag måste kunna hantera på sin resa mot ägarmålen.
Här kan professionell affärscoaching av individer och team, beteendeanalys med stöd av externa processledare m.m. vara verksamma medel för att trimma organisationens verkningsgrad och nå verklig excellence också i den helt avgörande genomförandefasen.
/Hans Svalberg, Solid Bolagsutveckling