Kvalitetspolicy

Allmänt

Solid Affärs Coaching AB utbildar och förmedlar Affärscoacher & Mentorer.
Utgångspunkten för vårt arbete är att öka organisationers konkurrenskraft genom att utveckla ledarskapet.
Vi vill alltid möta kunders och organisationers behov av att utveckla verksamheten och ledarskapet och vi ser det som ett stort ansvar och förtroende att arbeta nära våra klienter i en öppen dialog.
Alla som arbetar inom Solid Affärs Coaching AB och under vårt varumärke har ett ansvar i att följa principerna nedan och integrera kvalitet i allt vi gör.

Vi vill vara både organisationens och individens första val

Vi arbetar med målsättningen att säkerställa att varje leverans blir en god referens för framtida uppdrag.

Vi sätter klienten och kunden i fokus

Vi har både organisationens och individens utmaningar och utveckling i fokus för vårt arbete.
Arbetet anpassas så att det möter båda dessa gruppers behov på kort och lång sikt.
Vi följer upp vår prestation och kundernas nöjdhet.

Vi arbetar enligt Etiska Riktlinjer

Vi arbetar enligt våra Etiska Riktlinjer - vilka följer de regler som satts upp av ICF (International Coach Federation) och EMCC (European Mentoring and Coaching Council).
Vi ser detta både som en etisk fråga och som en förutsättning att kunna leverera en hög kvalitet.
Se vidare under CSR-policy.

Vi är ett företag baserat på medarbetarnas kompetens

Vi har den kompetens som krävs för att möta klienters och organisationers behov och nå de höga mål vi sätter upp för vårt arbete. Alla våra coacher är Internationellt Certifierade AffärsCoacher – enligt de riktlinjer som fastställts av ICF och EMCC

Vi utvecklar ständigt vårt arbetssätt

Våra coacher arbetar enligt en gemensam, evidensbaserad metodik.
Vi utvecklar denna metodik, våra metoder och verktyg genom utbildning och systematiskt lärande av våra medarbetares och andras erfarenheter. Vi följer kontinuerligt forskning inom vårt område.
Med detta som grund förbättrar vi ständigt våra arbetssätt och verktyg för att möta kundernas och klienternas behov.

Dessa principer ansluter till våra Etiska Riktlinjer. Tillsammans leder och styr dessa båda dokument vårt sätt att arbeta. Det är genom att hela tiden utveckla oss, våra arbetssätt, erbjudanden och relationer som vi blir en förebild inom svensk affärscoaching.

Nacka september 2013
Gunnar Kihlblom, VD

Kvalitetspolicy (PDF) »