Affärscoacher & Mentorer

Coachingen är strukturerad och målinriktad. Utifrån en analys av såväl organisationens utmaningar och klientens styrkor och svagheter identifieras några nyckelområden för coachingen.
Det kan till exempel vara aspekter på klientens ledarskap som är viktiga för framtiden – både ur klientens och ur organisationens perspektiv.För varje nyckelområde identifieras nuläget och ett mätbart mål fastställs.
Detta utgör sedan agendan för själva coachingen.


Affärscoaching enligt den struktur som utvecklats av Solid utgår både från individen och verksamheten.

Coachingen fokuseras

Under coachingen får klienten möjlighet att reflektera över sin egen situation. Vad kommer organisationens framtid att innebära för klienten? Såväl positivt som negativt? Solid Affärs Coaching bygger på att klienten (med stöd av coachen och sin omgivning) identifierar två – i undantagsfall tre – områden att utveckla. Denna fokusering har visat sig vara avgörande för att nå resultat i coachingen.

Verkningsfullt samarbete med klientens omgivning

Klienten kommunicerar sina valda utvecklingsområden till viktiga intressenter (till exempel chefen, kolleger, underställda). Dessa intressenter bjuds in till att ge klienten förslag på vad hon/han konkret behöver göra för att nå utvecklingsmålen.
Ofta är intressenterna delaktiga i att avgöra/mäta om utvecklingsmålen har uppnåtts – genom att till exempel svara på frågor om klientens beteende. När intressenterna involveras på ett konstruktivt sätt ökar sannolikheten för att klienten ska nå sina mål.

Utvecklingen

Coaching innebär att klienten arbetar med att direkt omsätta sina nya kunskaper i praktisk verklighet – mitt i den egna vardagen.
Ibland kan utbildning behövas. Den blir mera verkningsfull när klienten själv har identifierat vilka nya kunskaper som krävs – och varför de är viktiga. Dessutom behöver klienten omsättade nya kunskaperna i praktisk handling – ”sätta ben på insikterna”.

Läs mer om Solids affärscoaching »

Ledarskapskartläggning

Ofta inleds ett coachinguppdrag med en Ledarskapskartläggning.
Solids Ledarskapskartläggning bygger på:
- 360 kartläggning
- beteendeanalys
- intervju
- CPA-metod (Career Path Appreciation)
- referenser

Läs mer om Solids ledarskapskartläggning »